Vedtægter

Nærværende vedtægter for Bankkundernes Landsforening erstatter – efter navneændringen og foreningens flytning – Kritiske Bankkunders vedtægter af 2016.

Foreningens navn, hjemsted og formål

Foreningens navn er Bankkundernes Landsforening
CVR.nr.: 43737473

Foreningens hjemsted er Jagtvej 78B 2.th, 2200 København N – Københavns Kommune

1. Formål

Bankkundernes Landsforening er en frivillig og almennyttig forening. Dens formål er at informere om bankkundernes – herunder, særligt HELkundernes – juridiske og økonomiske forhold til deres HOVEDkreditor.

Målet er at varetage bankkundernes juridiske, økonomiske og POLITISKE interesser. Foreningen skal styrke bankkundernes retssikkerhed.

Landsforeningens mål er at skabe fuld markedsgennemsigtighed. Målet er at styrke konkurrencen mellem bankerne indbyrdes med henblik på at reducere husholdningernes, virksomhedernes samt den offentlig sektors gebyrer og renter.

Bankkundernes Landsforening skal – blandt andet – arbejde for, at den økonomiske videnskab skal have forrang frem for det juridiske skøn ved lovenes udarbejdelse, ved lovenes udfyldning og fortolkning samt ved bevisbyrdens fordeling.

Foreningen skal, ved at støtte samfundsdebatten og forskningen, arbejde for, at resurseallokeringen mellem banksektoren og resten af samfundet optimeres i den enkelte bankkundes og i fællesskabets interesse.

2. Medlemmer

Enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål og idégrundlag, kan være medlem af foreningen. Medlemskabet er indtil videre GRATIS.

Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller de beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan ekskluderes. Ekskluderingen besluttes af Landsforeningens bestyrelse. Indtil der er valgt en bestyrelse tilkommer retten til at ekskludere et medlem foreningens stifter og formand.

En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.

3. Generalforsamlingens kompetence

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

4. Afholdelse af generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt, senest i marts måned. Indkaldelse varsles pr. mail til samtlige medlemmer senest 30 dage før generalforsamlingen afholdes.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling, der afholdes for første gang i marts 2024, skal mindst indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent

Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
Gennemgang af et eventuelt regnskab og budget inden de forelægges til godkendelse

Fastsættelse af kontingent, der – hvis intet andet vedtages på en generalforsamling – skal være 00 (nul) indtil udgangen af 2025, hvorefter den øges til kr. 240 pr. år for forbrugere og kr. 720 for momsregistrerede virksomheder

Valg af ordførende bestyrelsesformand samt to andre bestyrelsesmedlemmer samt mindst én suppleant

Valg af revisor

Honoraret for den ordførende formand for bestyrelsen, udgør 7,5% af eventuelle indtægter fra medlemsbidrag og crowd-sourcing. Nævnte procentsats kan ændres af generalforsamlingen med det nedenfor fastlagte kvalificerede flertal på 3/4. De to andre bestyrelsesmedlemmer får hver 2,0% af førnævnte beregningsgrundlag, således at bestyrelsens samlede honorar bliver på i alt 11,5%.

Eventuelt

Forslag til behandling iht. dagsordenen, skal tilstilles til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

5. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med fjorten dages varsel. Den skal afholdes efter en til bestyrelsen pr. mail fremsat begæring med angivelse af dagsorden fra mindst 30,0% af medlemmerne. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at begæringen er modtaget. Der SKAL indkaldes en ekstraordinær generalforsamling, såfremt foreningen (f.eks. for at få offentligt tilskud) er nødt til at ændre sine vedtægter.

6. Beslutninger på generalforsamlingen

Alle beslutninger på generalforsamlingen (med undtagelse af beslutningen om bestyrelsens aflønning) træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt medlemmer, der har en medlemsanciennitet på mindst 180 dage. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig.

F.o.m. den 1. januar 2025 kan kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemskab afgive stemme på generalforsamlingen.

Ændring af aflønning af bestyrelsesmedlemmer kræver 3/4’s flertal for ændringsforslaget.

Ingen kan, som fuldmægtig på generalforsamlingen, repræsentere mere end ét medlem.

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

7. Ledelse

Foreningen ledes, indtil afholdelsen af den første generalforsamling, af foreningens stifter og formand, Peter Kovács. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, idet den første valgperiode dog først udløber den 31. december 2026.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer selv de beslutninger, der er nødvendige for foreningens daglige drift.

Kun formanden er ordførende. Hun/han er den eneste, der har ret til at udtale sig på Landsforeningens vegne. Da Bankkundernes Landsforening skal kunne matche Danmarks bedste jurister og økonomer fagligt, skal foreningens ordførende formand til enhver tid – med mindre en vedtægtsændring bestemmer noget andet – være både jurist og økonom.

8. Ret til at indgå aftaler på foreningens vegne

Bankkundernes Landsforening kan – efter den måtte begynde at få indtægter – indgå aftaler om køb af varer og tjenesteydelser.

Det PRÆCISERES, at programmer til brug for eksempelvis (men ikke udelukkende) beregninger af ÅOP i HELkundeforhold, tilhører  programmernes ejermand, Peter Kovács, dvs. ikke Bankkundernes Landsforening. Det samme gælder enhver form for immaterielle værdier, så som eksempelvis foreningens hjemmeside samt domænerne bankkunder.dk, kritiskebankkunder.dk, bankkunderneslandsforening.dk samt lignende domæner, som måtte være stillet til foreningens disposition gratis eller – f.o.m. det tidspunkt, hvor foreningen måtte opkræve kontingent – mod betaling.

Honorar for juridisk arbejde, foredrag og lignende samt udarbejdelse af rapporter og lovforslag tilfalder ikke foreningen, men ubeskåret den, der laver det pågældende arbejde.

Foreningen forpligtes, i den udstrækning dét måtte være muligt iht. vedtægterne og lovgivningen, ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden.

Den samlede bestyrelse kan meddele enkeltpersoner prokura. Indtil der er valgt en bestyrelse er det formanden, der har prokura.

9. Hæftelse

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

10. Regnskabsår

Såfremt foreningen bliver regnskabspligtig, vil regnskabsåret gå fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes – med respekt af bestemmelsen om, at der ikke opkræves kontingent indtil udgangen af 2025 – næste års kontingent

Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt eftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det. Dog skal uanmeldt revision foretages mindst én gang årligt.

Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor.

11. Vedtægtsændringer og foreningens opløsning

Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 3/4 af foreningens stemmeberettigede medlemmer, jf. pkt. 6 ovenfor, stemmer herfor. Er 3/4 af de stemmeberettigede ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes 5 uger efter.

Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 3/4 af de tilstedeværende stemmeberettigede.

Ovennævnte bestemmelser gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning.

Foreningens eventuelle nettoformue skal ved opløsning tilfalde Københavns Kommune, hvis den har støttet foreningen, subsidiært andre offentlige myndigheder, der måtte have ydet tilskud til foreningen. Mest subsidiært udloddes nettoformuen til almennyttige formål, der – iht. den opløsende generalforsamling – ligger i naturlig forlængelse af nærværende forenings målsætning.

Underskrevet af Landsforeningens formand, Peter Kovács den 23. januar 2023.