Vedtægter

Vedtægter for den frivillige og almennyttige forening Kritiske Bankkunder

Foreningens navn, hjemsted og formål

Foreningens navn er Kritiske Bankkunder
CVR.nr.: 38035886
Foreningens hjemsted er c/o Peter Kovács
Ved Bellahøj Syd 22, 1-2, 2700 Brønshøj

1. Formål

Foreningens formål er at fremme forståelsen for, og informere om, bankkundernes – herunder, særligt HELkundernes – juridiske og økonomiske forhold til deres HOVEDkreditor.

Målet er, at varetage bankkundernes POLITISKE interesser. Foreningen skal styrke bankkundernes retssikkerhed, samt varetage bankkundernes individuelle og makroøkonomiske interesser.

Kritiske Bankkunders mål er, at skabe fuld markedsgennemsigtighed i bl.a. HELkundeforhold, for dermed at styrke konkurrencen mellem bankerne indbyrdes med henblik på at reducere husholdningernes, virksomhedernes samt den offentlig sektors rentebyrde.

Kritiske Bankkunder skal – også ved at støtte forskningen – stedse arbejde for, at resurseallokeringen mellem banksektoren og resten af samfundet optimeres i den enkelte bankkundes og i fællesskabets interesse.

2. Medlemmer

Enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål og idégrundlag, kan være medlem af foreningen. Medlemskabet er GRATIS.

Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller de beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan, af bestyrelsen, ekskluderes af foreningen. Indtil der er valgt en bestyrelse tilkommer retten til at ekskludere et medlem foreningens stifter og formand.

En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.

3. Generalforsamlingens kompetence

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

4. Afholdelse af generalforsamling

Ordinær generalforsamling holdes én gang årligt, senest i marts måned. Indkaldelse varsles pr. mail til samtlige medlemmer senest 30 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling, der afholdes for første gang i marts 2018, skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
 3. Gennemgang af det reviderede regnskab inden det forelægges til godkendelse
 4. Eventuelle forslag
 5. Fastsættelse af kontingent, der – hvis intet andet vedtages på en generalforsamling – skal være 00 (nul) indtil udgangen af 2017, hvorefter den øges til kr. 240 pr. år for forbrugere og kr. 720 for momsregistrerede virksomheder
 6. Valg af ordførende bestyrelsesformand samt to andre bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af revisor
 8. Bestyrelsens honorar, der – såfremt generalforsamlingen ikke vedtager noget andet med den nedenfor fastlagte kvalificeret flertal på 3/4 – udgør 7,5% af eventuelle indtægter fra medlemsbidrag og crowd-sourcing for den ordførende formand og 2,0% for hver enkelt af de to menige bestyrelsesmedlemmer, dvs. i alt 11,5%.
 9. Eventuelt
  Forslag til behandling iht. dagsordenen, skal tilstilles til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

5. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med fjorten dages varsel. Den skal afholdes efter en til bestyrelsen pr. mail fremsat begæring med angivelse af dagsorden fra mindst 30,0% af medlemmerne. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at begæringen er modtaget. Der SKAL indkaldes en ekstraordinær generalforsamling, såfremt foreningen (f.eks. for at få offentligt tilskud) er nødt til at ændre sine vedtægter.

6. Beslutninger på generalforsamlingen

Alle beslutninger på generalforsamlingen, med undtagelse af beslutningen om bestyrelsens aflønning, træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt medlemmer, der har en medlemsanciennitet på mindst 180 dage. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. F.o.m. den 1. januar 2018 kan kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemskab afgive stemme på generalforsamlingen.

Ændring af aflønning af bestyrelsesmedlemmer kræver 3/4’s flertal for ændringsforslaget.

Ingen kan, som fuldmægtig på generalforsamlingen, repræsentere mere end ét medlem.

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

7. Ledelse

Foreningen ledes, indtil afholdelsen af den første generalforsamling, af foreningens stifter og formand, Peter Kovács. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen idet den første valgperiode udløber den 31. marts 2020.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer selv de beslutninger, der er nødvendige for foreningens daglige drift.

Kun formanden er ordførende. Hun/han er den eneste, der kan udtale sig på Kritiske Bankkunders vegne.

8. Ret til at indgå aftaler på foreningens vegne

Kritiske Bankkunder kan – efter den måtte begynde at få indtægter – indgå aftaler om køb af tjenesteydelser og/eller abonnementer på diverse ydelser.

Det PRÆCISERES, at programmer, til brug for diverse (eksempelvis, men ikke udelukkende) beregninger af renter i HELkundeforhold, tilhører til enhver tid fuldt ud programmernes ejermand, dvs. ikke foreningen, men den fysiske eller juridiske retssubjekt – p.t. Bankkundernes Konsulenttjeneste v/Peter Kovács – der har udviklet eller i fremtiden måtte udvikle programmet. Det samme gælder enhver form for immaterielle værdier, så som eksempelvis foreningens hjemmeside samt domænerne www.bankkunder.dk, www.kritiskebankkunder.dk samt lignende domæner, som måtte være stillet til foreningens disposition gratis eller – f.o.m. det tidspunkt, hvor foreningen opkrævær kontingent – mod betaling.

Honorar for juridisk arbejde, foredrag og lignende samt udarbejdelse af rapporter og lovforslag tilfalder ikke foreningen, men ubeskåret den, der laver det pågældende arbejde.

Foreningen forpligtes, i den udstrækning dét måtte være muligt iht. vedtægterne og lovgivningen, ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden.

Den samlede bestyrelse kan meddele enkeltpersoner prokura. Indtil der er valgt en bestyrelse er det formanden der har prokura.

9. Hæftelse

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

10. Regnskabsår

Såfremt foreningen bliver regnskabspligtig, vil regnskabesåret gå fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes – med respekt af bestemmelsen om, at der ikke opkræves kontingent indtil udgange af 2017 – næste års kontingent

Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt eftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det. Dog skal uanmeldt revision foretages mindst én gang årligt.

Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor.

11. Vedtægtsændringer og foreningens opløsning

Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 3/4 af foreningens stemmeberettigede medlemmer, jf. pkt. 6 ovenfor, stemmer herfor. Er 3/4 af de stemmeberettigede ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes 5 uger efter.

Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 3/4 af de tilstedeværende stemmeberettigede.

Ovennævnte bestemmelser gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning.

Foreningens eventuelle nettoformue skal ved opløsning tilfalde Københavns Kommune, hvis den har støttet foreningen, subsidiært andre offentlige myndigheder, der måtte have ydet tilskud til foreningen. Mest subsidiært udloddes nettoformuen til almennyttige formål, der – jf. den opløsende generalforsamling – ligger i naturlig forlængelse af Kritiske Bankkunders formål.

Underskrevet af Kritiske Bankkunders formand den 28. september 2016