Skrivelser til Højesteret

(Ubesvarede)

Skrivelse af den 18. april 2023

Emne: Den juridiske metodiks anvendelse uden for det juridiske fagområde. – Retsløshed. – Magtfordrejning.

Højesteretspræsident

Jens Peter Christensen

plus hver enkelt af Højesteretsdommerne

Poul Dahl Jensen
Vibeke Steen Rønne
Michael Rekling
Hanne Schmidt
Lars Hjortnæs
Oliver Talevski
Jan Schans Christensen
Kurt Rasmussen
Jens Kruse Mikkelsen
Lars Apostoli
Anne Louise Bormann
Kristian Korfits Nielsen
Jørgen Steen Jørgensen
Ole Hasselgaard
Rikke Foersom
Søren Højgaard Mørup
Lars Bay Larsen

(Kopi til ubestemt kreds af modtagere)

 

Jeres videnskabsfjendtlige – og empirisk forkerte – metodiks anvendelse på PRÆjudicielle (videnskabseoretiske, økonomiske og matematiske) problemstillinger, som I ikke har forstand på, og ikke må beskæftige jer med, er skyld i,

at 100.000-vis af bankkunder er retsløse
samtidig med, at de ikke kender den
relevante pris, (forhold mellem ydelse
og modydelse) såfremt bankerne
– ud over renter og gebyrer – også
forlanger indlån for at bevilge udlån

Ovennævnte gælder à fortiori, såfremt bankerne forlanger at deres HELkunder køber produkter, som de ikke har brug for og/eller kan få billigere hos alternative udbydere.

Befolkningen og dens Folketing har krav på, at I – af egen drift (ex officio) – trækker en grænse mellem jeres eget fagområde og den tilgrænsende parlamentarisk dækningsløse (fordelings-)politik. 

Hold op med at dække over, at I begår magtfordrejning.

Svar på – og tag konsekvensen af – vores skrivelser.

Peter Kovács

Bankkundernes Landsforening
(Tidl. Kritiske Bankkunder)
https://bankkunder.dk

Skrivelse af den 29. marts 2023

Emne: Den juridiske metodiks anvendelse uden for det juridiske fagområde. – Retsløshed. – Magtfordrejning.

Højesteretspræsident

Jens Peter Christensen

plus hver enkelt af

Højesteretsdommerne

Poul Dahl Jensen
Vibeke Steen Rønne
Michael Rekling
Hanne Schmidt
Lars Hjortnæs
Oliver Talevski
Jan Schans Christensen
Kurt Rasmussen
Jens Kruse Mikkelsen
Lars Apostoli
Anne Louise Bormann
Kristian Korfits Nielsen
Jørgen Steen Jørgensen
Ole Hasselgaard
Rikke Foersom
Søren Højgaard Mørup
Lars Bay Larsen

(Kopi til ubestemt kreds af modtagere)

Vedr.: Den juridiske metodiks anvendelse uden for det juridiske fagområde. – Retsløshed. – Magtfordrejning

I har pligt til at svare på denne skrivelse samt, blandt meget andet, skrivelsen af den 17. januar 2023  kl. 14.09

I mangler retsgrundlag for at ignorere skrivelser, der påpeger, at I laver PRÆjudicielle (f.eks. videnskabsteoretiske og dermed samstemmende empiriske) fejl vedrørene fagområder, som I véd – og skal vide – at dommere og juridiske sagsbehandlere ikke har forstand på.

Venligst bekræft, at jura og den parlamentarisk dækningsløse fordelingspolitik grænser op mod hinanden, og at dommere (og sagsbehandlere) har pligt til – af egen drift (ex officio) – at finde samt at holde sig på den rigtige side af nævnte grænse.

Bekræft af respekt

 • for den videnskabelige og empiriske sandhed
 • for befolkningen, Folketinget og magtens
  tredeling, samt
 • for jeres arbejde som dommere

at I mangler – ligesom Procesbevillingsnævnets sagsbehandlere – ethvert grundlag for at eks- eller (à fortiori) implicit at forudsætte

 • at økonomi er en juridisk disciplin
 • at I kan økonomi og kan bruge økonomiens
  matematiske værktøjer
 • at den juridiske metodik (inkl. den såkaldte
  “frie bevisbedømmelse”) kan anvendes
  uden for det juridiske fagområde

Undertegnede minder jer endnu engang om, at I véd og bør vide,  at Jeres PRÆjudicielle metodefejl medfører

 • at 100.000-vis af HELkunder er totalt retsløse
  at alle andre HELkunder er delvis retsløse sam-
  tidig med
 • at HELkunder, der foruden at betale renter og
  gebyrer er underkastet en banks MODLÅNs-
  tvang, ikke kan forventes at kunne beregne
  den relevante pris, der er den vigtigste oplys-
  ning i alle retshandler
 • at forrige punkt gælder à fortiori, såfremt ban-
  kerne tvinger kunderne til at købe produkter,
  som de ikke har brug for eller kan få billigere
  hos alternative udbydere

 

Jeg gentager høfligt, at jeres metodefejl (inkl. PRÆjudiciel fifleri med de økonomiske begreber og den økonomiske videnskab) plus jeres angreb på magtens tredeling fejlallokerer og ødelægger – år efter år – langt større værdier end samtlige kriminelle i Danmark.

Mvh

Peter Kovács

Bankkundernes Landsforening

(Tidl. Kritiske Bankkunder)
https://bankkunder.dk

Skrivelse af den 17. januar 2023

Højesteretspræsident

Jens Peter Christensen

plus hver enkelt af

Højesteretsdommerne

Poul Dahl Jensen
Vibeke Steen Rønne
Michael Rekling
Hanne Schmidt
Lars Hjortnæs
Oliver Talevski
Jan Schans Christensen
Kurt Rasmussen
Jens Kruse Mikkelsen
Lars Apostoli
Anne Louise Bormann
Kristian Korfits Nielsen
Jørgen Steen Jørgensen
Ole Hasselgaard
Rikke Foersom
Søren Højgaard Mørup
Lars Bay Larsen

(Kopi til ubestemt kreds af modtagere)

Vedr.: FORFATNINGSRET – Dommere skal af egen drift (ex officio) holde sig på den rigtige side af grænsen mellem deres eget fag og den parlamentarisk dækningsløse fordelingspolitik

Bankkundernes Landsforening opfordrer Jer venligst til at bekræfte 

 • at I vil respektere de 12 – fortrinsvis PRÆjudicielle – teser i sager, der vedrører retssubjekters økonomiske adfærd, samt
 • at det, i modsætning til hvad Procesbevillingsnævnet synes at forudsætte, ikke er åbenbart grundløst at fremføre anbringender, der drager den videnskabelige og empiriske lødighed af domstolenes metodik i tvivl.

           

 1. Jura og politik grænser op mod hinanden
 2. Jurister skal, for at undgå at begå magtfordrejning,
  holde sig – ex officio – på den rigtige side af nævnte
  grænse
 3. Videnskab (inkl. den økonomiske ditto) har forrang
  frem for det juridiske skøn
 4. Jurister overskrider grænsen mellem jura og politik,
  når de – i sager, der vedrører retssubjekters formo-
  dede økonomiske adfærd – giver det juridiske skøn
  forrang frem for den økonomiske videnskab og den
  dermed samstemmende økonomiske empiri
 5. Der mangler videnskabeligt og empirisk belæg
  for, at den juridiske metodik kan bruges udenfor
  det juridiske fagområde
 6. Den juridiske metodiks anvendelse på økono-
  miske problemstillinger, undergraver retssik-
  kerheden (bl,a,) i sager, der vedrører retssub-
  jekters formodede økonomiske adfærd
 7. Økonomi er hverken i videnskabelig eller i
  empiriske forstand en juridisk disciplin
 8. Jura er – i såvel videnskabelig som empirisk
  forstand – et økonomisk værktøj.
 9. Retspraksis virker (bl.a. drifts- og samfunds-
  økonomisk) adfærdsregulerende og adfærds-
  motiverende
 10.  Formodningen er imod, at jurister kan økonomi
  og at de kan bruge økonomiens matematiske
  værktøjer
 11. Domstolene har pligt til at tage stilling til anbrin-
  gender, der påpeger, at jurister laver PRÆjudicielle
  metodefejl
 12. Formelle PRÆjudicielle fejl har nogle – for jurister –
  uoverskueligt store (bl.a.) fordelingspolitiske samt
  drifts- og samfundsøkonomiske konsekvenser

 

Juristernes metodik fejlallokerer og ødelægger gigantiske værdier.

Venligst bemærk, at I har pligt til at svare på denne mail jf. bl.a. punkt 2. – Dette gælder à fortiori fordi magtfordrejning er et delikt og afgørelser, der er baseret på magtfordrejning er nulliteter.

 

De bedste hilsener 

Peter Kovács

Bankkundernes Landsforening